• Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ADVERTIC.PL

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszelkich transakcji sprzedaży towarów i usług dokonywanych przez firmę Advertic Rafał Kułaga z siedzibą w Toruniu, ul. Łączna 121, 87-100 Toruń, NIP 879 221 94 15, REGON 341367819.

Firma Advertic Rafał Kułaga nie prowadzi sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), tj. na rzecz osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nie prowadzi również sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej www.advertic.pl/regulamin w formie umożliwiającej ich odczytanie przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem, że Kupujący zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i w pełni akceptuje te Ogólne Warunki. Odpowiedzialność za zapoznanie się i przegląd treści OWS spoczywa po stronie Kupującego.

Definicje

  1. „Advertic" - Advertic Rafał Kułaga z siedzibą w Toruniu, ul. Łączna 121, 87-100 Toruń, NIP 879 221 94 15, REGON 341367819.
  2. „Kupujący" oznacza przedsiębiorcę - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Advertic nie prowadzi sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny tj. na rzecz osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. „Towar" - rzeczy ruchome, usługi, dobra materialne dostarczone przez Advertic Kupującemu, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, które zostało zaakceptowane przez Kupującego lub zgodnie z pisemnym zamówieniem złożonym przez Kupującego, które zostało przyjęte przez Advertic. Definicja ta nie obejmuje towarów konsumpcyjnych, Advertic nie prowadzi sprzedaży towarów konsumpcyjnych.
  4. „Umowa" oznacza umowę sprzedaży/dostawy towarów zawartą pomiędzy Advertic a Kupującym, niezależnie od przyjętej przez strony formy jej zawarcia.
  5. „Administrator sprzedaży" oznacza osobę bezpośrednio odpowiedzialną ze strony Advertic za przyjęcie i realizację zamówienia złożonego przez Kupującego.
  6. „OWS” oznacza Ogólne Warunki Sprzedaży Spółki.

1. Zamówienie

- Informacje zamieszczone na stronie internetowej Advertic (www.advertic.pl) i udostępnianych przez nią broszurach, katalogach, reklamach, ulotkach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Wskazane wyżej publikacje wydawane przez Advertic mają wyłącznie charakter informacyjny, a zawarte w nich informacje mogą w każdym czasie ulec zmianie.

- Zamówienia realizowane są przez Advertic na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Advertic: biuro@advertic.pl. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: nazwa Kupującego ze wskazaniem jego dokładnego adresu, numer NIP lub jego odpowiednik, określenie zamawianego towaru poprzez wskazanie jego rodzaju, nazwy lub numeru katalogowego, ilość zamówionego towaru, termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.

- Kupujący oświadcza, że dokonuje zamówienia z pełną świadomością, zamówione przez niego Towary są zgodne z jego zapotrzebowaniem i oczekiwaniami oraz że zostaną one wykorzystane do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jednocześnie składając zamówienie Kupujący oświadcza, iż zobowiązuje się do użytkowania kupowanych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem pod rygorem utraty gwarancji.

- Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Advertic następuję poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia w drodze wiadomości e-mail wysłanej przez Advertic na adres Kupującego i od tego momentu zamówienie wiąże obie strony.

- Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Advertic, a brak jej odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

- Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania, gdy Advertic przystąpił do realizacji zamówienia, tj. potwierdził przyjęcie zamówienia do realizacji. 


2. Realizacja zamówienia – druk i znakowanie

- Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu akceptacji przez Kupującego podglądu miniatury wydruku grafiki lub wizualizacji znakowania, która jest niezbędna do jego realizacji. Potwierdzenie dokonania akceptacji powinno być przesłane drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail.

- Wszystkie dokonywane korekty prac są przesyłane do Kupującego celem akceptacji. Czas realizacji zamówienia w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Kupującego potwierdzenia akceptacji wprowadzonych zmian.

- Z uwagi na stosowaną technologię druku podczas produkcji może powstać 10 % rozbieżności w zakresie kolorów, rozmiaru i wagi towaru.

- Kupujący zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść zamówionej grafiki pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, Kupujący akceptuje projekt poprzez przesłanie na e-mail potwierdzenia akceptacji otrzymanego wzoru lub podpisanie akceptacji. Akceptacja projektu do druku ostatecznie zamyka proces dokonywania zmian. Po dokonaniu akceptacji, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za błędy występujące w wydrukowanej pracy, które nie zostały przez niego wskazane na etapie projektowania.

- Advertic nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z działania czynników od niej niezależnych: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Advertic zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym Kupującego.

- Terminy realizacji zamówień podlegają ustaleniom indywidualnym.

3. Cena

- Ceny podawane przez Advertic są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

- Ceny prezentowane przez Advertic na stronie www.advertic.pl mają charakter poglądowy, a ostateczna cena jest wynikiem kalkulacji i zależy od ilości zamawianego Towaru oraz sposobu i techniki druku oraz znakowania.

- Obowiązująca cena Towaru zamówionego przez Kupującego ujęta jest w potwierdzeniu zamówienia Advertic lub w zamówieniu Kupującego przyjętym przez Advertic.

4. Warunki płatności

- Zapłata ceny przez Kupującego następuje na podstawie wystawionej przez Advertic faktury VAT, która jest wystawiana Kupującemu po dokonaniu wysyłki zamówionego towaru, a następnie zostaje przesłana Kupującemu w formie elektronicznej.

- Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie wskazanym na fakturze VAT przelewem na konto bankowe Advertic, chyba, że w treści faktury Advertic wyznaczy inną formę płatności (gotówka lub pobranie).

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Advertic, wskazanym na fakturze. W przypadku wpłaty gotówkowej zapłatę uważa się za dokonaną w dniu wystawienia przez Advertic potwierdzenia przyjęcia wpłaty.

5. Dostawy

- Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z Advertic.

- Dostawy realizowane są na adres Kupującego wskazany w fakturze. Miejscem dostawy może być także inne miejsce wskazane odpowiednio wcześniej przez Kupującego, które wymaga potwierdzenia w złożonym zamówieniu.

- Kupujący ma obowiązek skontrolowania otrzymanej dostawy pod kątem zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem oraz pod względem jakości otrzymanego towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Rozbieżności powinny zostać odnotowane w dokumencie dostawy kuriera lub firmy przewozowej. Kopia protokołu rozbieżności powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną do pracownika Advertic. Jego brak wyłącza odpowiedzialność Advertic za szkody powstałe podczas transportu. Advertic nie odpowiada za opóźnienie dostaw przez firmę kurierską.

6. Reklamacje

- Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Advertic z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego zostaje wyłączona w następujących przypadkach:
a)  nieznaczne różnice w kolorystyce i fakturze Towarów w stosunku do zdjęć Towarów na stronie internetowej www.advertic.pl;
b)  towar, na którym podmiot inny niż Advertic, po dostarczeniu produktu Kupującemu, wykonał nadruk, grawerowanie, haft lub inne zdobienie;
c)  różnice w kolorze oraz fakturze wykonanego graweru.

-  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Advertic z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego zostaje ograniczona w sposób określony w dalszej części niniejszego punktu.

-  Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych oraz jakościowych w odniesieniu do wad widocznych może nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia wydania Towaru Kupującemu  i konieczne jest, aby odnosiło się do dokumentów przewozowych dotyczących danej dostawy.

-   O wadach, których nie da się wykryć pomimo starannego zbadania, Kupujący ma obowiązek zawiadomić Advertic niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.

-   Wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 30 dni od dnia wydania Towaru.

-   Jeżeli któraś ze stron uzna, że dla oceny istnienia wad potrzebna będzie ekspertyza techniczna sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę, to obowiązek jej zlecenia ciąży na Kupującym. Wybór rzeczoznawcy nastąpi po uzgodnieniu przez obie strony.

-   Uwzględnienie lub nieuwzględnienia reklamacji następować będzie w formie pisemnej, po zbadaniu reklamowanej partii Towaru przez Advertic, ewentualnie po przeprowadzeniu w/w ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Advertic zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana Towaru jest niemożliwa Advertic ma prawo odmówić wymiany Towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny, o ile została już ona uiszczona przez Kupującego.

-  Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni i liczony jest od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu, w szczególności w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione będzie od zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy lub uzupełnienia dokumentacji dotyczącej reklamacji.

-  Zgłaszanie jakichkolwiek roszczeń przed organami państwa ze strony Kupującego z tytułu nienależytej jakość lub ilości Towaru musi zostać poprzedzone procedurą reklamacyjną.

-  Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty ceny za wydany mu Towar. W zależności od sposobu rozpatrzenia reklamacji zostanie wystawiony dokument księgowy, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia pomiędzy stronami.

7. Umowne prawo odstąpienia od umowy.

-  Advertic przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Advertic.

-  Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do kontaktu z Advertic na adres e-mail biuro@advertic.pl i zgłoszenie chęci zwrotu Towaru.

- W przypadku wykonania przez Kupującego umownego prawa odstąpienia od umowy, koszt dostawy Towaru do Kupującego oraz dostawy zwrotnej obciąża Kupującego.

-  Umowne prawo odstąpienia od Umowy, nie przysługuje Kupującemu w stosunku do Towarów stanowiących artykuły świątecznych, sezonowe, II jakości, a także Towarów, na których wykonano nadruk, znakowanie, haft lub inną kastomizację.

8. Postanowienia ogólne

- Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Advertic.

- W przypadku, gdy Kupujący stosuje własne wzorce umowne, zwłaszcza ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy, wzorce te nie znajdują zastosowania w relacjach z Advertic.

- Adveritc upoważniony jest do zbierania i przetwarzania danych osobowych otrzymywanych od Kupującego i jego przedstawicieli w ramach stosunków handlowych.

- Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na tle treści niniejszych OWS oraz na tle treści lub wykonania umowy zawartej w oparciu o OWS, jest właściwy rzeczowo dla siedziby Advertic sąd powszechny.