Regulamin - zasady współpracy


1. Internetowa oferta artykułów reklamowych na stronie www.advertic.pl jest prowadzony przez firmę Advertic Rafał Kułaga z siedzibą w Toruniu przy ul. Łącznej 121, zwaną dalej Dostawcą.
Publikacja cen na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego i może być rozumiana wyłącznie jako informacja handlowa.

2. /Dane osobowe/ Zamówienia przyjmujemy tylko drogą e-mailową, z podaniem firmy pod jaką działa Zamawiający, NIP-u, dokładnego adresu, numeru telefonu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o świadczenie usług.
2.1.dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
2.2. dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
2.3. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
2.4. Podanie danych jest dobrowolne
2.5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
2.6. Klient/Użytkownik Posiada prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Administrator Advertic Rafał Kułaga z siedzibą w Toruniu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

3. Dokonywanie płatności za zamówienie jest możliwe w następujący sposób: - przedpłata na konto (wymagana przy pierwszych 3 zamówieniach) - przelew na konto z odroczonym terminem płatności (7 lub 14 dni) - opcja dla stałych kontrahentów (najwcześniej po trzeciej realizacji za łączną kwotę min. 1000 zł netto).

4. Zamawiający, jeżeli nie zostało ustalone inaczej, jest zobowiązany do dostarczenia materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia przez Dostawcę.

5. Terminy realizacji zleceń ustalane są indywidualnie w zależności od wybranego produktu. W przypadku okoliczności niezależnych od nas, na które nie mamy wpływu, realizacja zamówienia może ulec opóźnieniu.

6. Zamówienie realizowane będzie po akceptacji wzorów graficznych. Akceptację wzorów uznajemy jako ostateczną i gotową do realizacji zlecenia. Po złożeniu akceptacji nie wprowadzamy zmian do projektu.

7. Złożone zamówienie stanowi jednocześnie oświadczenie Zamawiającego, że jest uprawniony do korzystania z materiałów, logotypów jako przedmiotów praw autorskich na polach eksploatacji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Poprzez samo złożenie zamówienia, Zamawiający upoważnia Dostawcę do korzystania z tych materiałów, logotypów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia, a także dla celów promocyjnych lub na stronie www Dostawcy.

8. Dostawca zapewnia transport na własny koszt.

9. REKLAMACJA PRODUKTU
9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Dostawcy względem Klienta/Zamawiającego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
9.2. Dostawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi/Zamawiającemu Produkt bez wad.
93. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta/Zamawiającego na przykład: - pisemnie na adres: Advertic Rafał Kułaga z siedzibą w Toruniu przy ul. Łącznej 121
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@advertic.pl
9.4. Zaleca się podanie przez Klienta/Zamawiającego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Dostawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
9.5. Dostawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta/Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Dostawcy w powyższym terminie oznacza, że Dostawca uznał reklamację za uzasadnioną.
9.6. Klient/Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Advertic Rafał Kułaga z siedzibą w Toruniu przy ul. Łącznej 121, NIP: 879 221 94 15. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta/Zamawiającego byłoby nadmiernie utrudnione, Klient/Zamawiający obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

10. Składając zamówienie u Dostawcy Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia.

KONTAKT
tel. 537 300 260
tel. 508 510 514
biuro@advertic.pl
Advertic Toruń - Gadżety reklamowe i wydruki dla firm